jidlo-povidaniJak obchodovat efektivně

26. září 2012 (publikováno v časopisu HR Management 4/12)

Schopnost navazovat kontakty a budovat důvěryhodný vztah je nejčastěji postrádanou kompetencí u dnešních obchodních zástupců. Vyplývá to z výsledků průzkumu realizovaného naší společností v uplynulém půlroce. Obdobně se vyjadřuje i Nicholas Boothman ve své knize How to Connect in Business in 90 Seconds or Less. Tvrdí, že dovednosti spojené s navazováním kontaktů ovlivňují obchodní a finanční úspěch dokonce z 85 %.

Aktivity a kompetentnost

Řízení výkonu obchodníků je minimálně stejně důležité jako rozvoj jejich dovedností a znalostí. Nedostatečný počet obchodních aktivit bývá jedním z nejčastějších důvodů neúspěchu obchodníků. Občas se setkáváme ve firmách se situací, kdy jsou přesně definovány systémy vzdělávání a osobního rozvoje, výkon obchodníků je však řízen nedostatečně. Přitom není třeba vymýšlet žádné složité systémy. Manažer obchodního týmu by se měl ptát svých spolupracovníků, jak budou získávat nové klienty, jak budou pracovat se stávajícími zákazníky, co je třeba zlepšit a udělat, aby byly splněny vytčené obchodní cíle. Podporující průběžná komunikace manažera směrem k obchodníkovi spolu s důsledností podpoří skutečnou realizaci naplánovaných aktivit.

Networking a příležitosti

Síť kontaktů a kvalita budovaných vztahů odlišuje nejlepší obchodníky od méně úspěšných. Prostřednictvím networkingu obchodníci získávají nové příležitosti. Cílem obchodníka při úvodním rozhovoru by mělo být vytvoření takové atmosféry, aby se partner cítil příjemně. Důležitá je přirozenost v komunikaci a umění aktivního naslouchání. Obchodník by se měl spíše zajímat o názory partnera, jeho očekávání a vyvarovat se vyhraněných postojů. Neměl by od prvního momentu mluvit o obchodě nebo ihned prodávat. Pokud nemá obchodník dostatek kontaktů a neví, kde a jak je získat, je ideální použití moderovaného brainstormingu. Důležité je, aby si obchodník pomocí vhodně pokládaných otázek sám přicházel na možné zdroje obchodních kontaktů. Manažer pak může tyto okruhy doplnit a spolu s obchodníkem vybrat řešení, která přinesou největší efekt. Manažer by neměl být tím, kdo zdroje kontaktů za obchodníka definuje. Záměrem je, aby si obchodník uměl svou práci a své aktivity plánovat samostatně. Aby byl ve vyhledávání nových obchodních příležitostí proaktivní. Ideálním nástrojem je pravidelné používání Plánu aktivit a cílů.

Trénink dovedností

Ať už se jedná o telefonování nebo vedení prodejních rozhovorů, obchodník si musí být svým projevem jistý. Důležité je využívání prodejních nástrojů (ideálně vytvořených společně s obchodníky) jako jsou call scripty, scénáře jednání, otázky na zapojování klientů, banky argumentů a užitků, banky námitek a odpovědí, zákaznické karty apod. Vedle praktických instruktáží mají nezastupitelnou roli tréninky s rozvojovou zpětnou vazbou. V bezpečném prostředí i přímo v praxi ‚on the job‘. Komunikace manažera ke spolupracovníkům by měla být vedena kompetentně a podporujícím způsobem, aby se obchodníci trénování nebáli.

Prodejní rozhovor

Příprava na schůzku, získání důvěry klienta, zjišťování klientových potřeb a očekávání, prezentace řešení, pomoc klientovi při rozhodování a poprodejní komunikace by měly být standardní součásti obchodního procesu. Jak vyplývá z výše uvedeného průzkumu, obchodníci často selhávají již v samotném začátku jednání. Nedokáží navázat důvěryhodný kontakt a vytvořit vstřícnou a otevřenou atmosféru. Účastníci průzkumu nemají pocit, že jim obchodník rozumí a že dokáže přesně zjistit, co preferují. Namísto ptaní se (nejčastěji formou otevřených otázek), zahlcují klienta fakty o prodávaném výrobku nebo službě. Nedostatečná analýza klientových potřeb je špatným východiskem pro samotnou prezentaci řešení. Ta pak nemůže být správně cílená a v souladu s postoji klienta, který má pocit, že je ke koupi tlačen. Přestože si obchodníci (častěji ti noví) někdy nevěří ve své odbornosti a mívají strach z nepříjemných otázek, respondenti uvádí, že toto jako problém ve většině případů nevnímají. Stejně, jako je ve firmách kladen důraz na odborné znalosti o produktu a jeho konkurenční výhody, měl by být věnován náležitý prostor i měkkým dovednostem. Zejména komunikaci a psychologii prodeje.

Komunikace se stávajícími klienty

Aktivní správa stávajícího klientského kmene je pro obrat firmy stejně důležitá jako získávání nových klientů. Mnohdy se setkáváme s případem, kdy obchodníci kontaktují nové zákazníky a současně nesystematicky komunikují se stávajícími klienty. Nevyužívají dostatečně prodejní potenciál, nenabízejí aktivně další služby a produkty. Na jedné straně firma tržní podíl nákladně získává a na druhé straně ho ztrácí. Ve firmách by měl být definován postup pro kontaktování nových klientů i Plán komunikace se stávajícími zákazníky. S vhodnými komunikačními nástroji, intenzitou kontaktování a jasně definovanými cíli. Stejně jako je měřen výkon v nových obchodech, měla by být sledována i úspěšnost práce se stávající klientskou databází.

Prodej je zábava. Pokud budou obchodníci dostatečně aktivní a současně kompetentní, poroste jejich motivace i obchodní výsledky. Prodej si pak budou skutečně užívat.

Martin Čuba

Foto: Evenue Photography, www.evenue.cz